Algemene voorwaarden van de shop.belgianwhisky.com

Artikel 1: Voorwerp

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen:

The Owl Distillery N.V., met maatschappelijke zetel gelegen in de Rue Sainte-Anne 94 te 4460 Grâce-Hollogne, België, btw-nr. 0867 330 745, verantwoordelijke persoon voor de website "The Belgian Owl". En iedereen, zowel privé-personen als ondernemingen, die de website voor on line verkoop http://shop.belgianwhisky.com bezoekt, hierna de Klant genoemd.

Deze Algemene voorwaarden regelen de betrekkingen tussen The Owl Distillery en de Klant voor elk gebruik door de Klant van de website http://shop.belgianwhisky.com.

The Owl Distillery behoudt zich de mogelijkheid voor om op ieder moment deze Algemene voorwaarden te wijzigen.

Behalve uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afwijking tussen de partijen, zijn de relaties tussen The Owl Distillery en haar klanten onderworpen aan deze Algemene voorwaarden die ingezien werden en aanvaard door de Klant. De Algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar in het Frans, Nederlands en Engels.

De Klant verklaart de juridische bevoegdheid te hebben om een contract af te sluiten, d.w.z. wettelijk meerderjarig te zijn en niet onder voogdij of curatele te staan,

Bij elke bestelling die geplaatst werd, gelden de algemene verkoopwaarden als zijnde aanvaard door de koper.

Voor elke vraag met betrekking tot de producten en de website voor on line verkoop via http://shop.belgianwhisky.com kan contact opgenomen worden met de Klantendienst:

    • via e-mail naar shop@belgianwhisky.com
    • via de post: The Owl Distillery N.V., Rue Sainte-Anne 94 te 4460 Grâce-Hollogne, België.

ALS U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, OF TWIJFELS HEBT OVER HUN GELDIGHEID VOOR U, GELIEVE DAN DEZE WEBSITE ONMIDDELLIJK TE VERLATEN.

top

Artikel 2: Persoonlijke consumptie

De klant verklaart dat de producten aangekocht op de website voor on line verkoop http://shop.belgianwhisky.com bestemd zijn voor zijn eigen verbruik (of om ze als geschenk gratis weg te geven) en mogen NIET doorverkocht worden. De klant die de producten wenst door te verkopen, wordt verzocht rechtstreeks contact op te nemen met The Owl Distillery.

top

Artikel 3: Verbod op verkoop aan minderjarigen

Conform de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op vlak van voedingsmiddelen en andere producten, de verkoop en de distributie van alcohol aan jongeren van minder dan achttien jaar is verboden. De klant verklaart over de juridische capaciteit te beschikken om een contract aan te gaan, dat wil zeggen wettelijk meerderjarig te zijn en niet onder voogdij of curatele te staan, om toegang te kunnen krijgen tot de website voor on line verkoop http://shop.belgianwhisky.com. De klant verklaart de wettelijke leeftijd te hebben om in zijn land alcoholhoudende dranken te verbruiken.

top

Artikel 4: Producten

The Owl Distillery is niet aansprakelijk in geval van onvoldoende voorraad of onbeschikbaarheid van de producten.

The Owl Distillery behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de artikels die voorgesteld worden op de website voor on line verkoop http://shop.belgianwhisky.com te wijzigen.

De te koop aangeboden producten zijn met de grootste nauwgezetheid beschreven en weergegeven. Mochten er toch fouten of tekorten voorkomen in deze voorstelling, dan kan The Owl Distillery daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. De foto's en de teksten die de producten illustreren hebben slechts een indicatieve waarde en zijn contractueel niet bindend.

top

Artikel 5: Bestelling

Dit zijn de belangrijkste etappes in het proces:

A. De identificatie

Bij een eerste bestelling:

De klant is verplicht een account aan te maken via het “hangslot”-pictogram. Daartoe voert hij zijn e-mailadres in, en klikt daarna op de tab “Uw account aanmaken”.
Dan verschijnt een formulier met de titel “Uw persoonsgegevens”.

Eens dit formulier ingevuld, dient de klant te klikken op de tab “zich inschrijven”.

Zodra dit gebeurd is, kan de klant de artikelen van zijn keuze bestellen volgens het in detail uitgelegde bestelproces in punt B verder.

Bij latere bestellingen:

De klant heeft toegang tot het verder in B in detail uitgelegde bestelproces, door gewoon zijn e-mailadres en zijn wachtwoord in te voeren in het scherm getiteld “al ingeschreven” na te hebben geklikt op de tab “identificeer u”.

B. De bestelling

    • De klant kan via de tab “aan mijn winkelwagen toevoegen” het product of de producten toevoegen die hij in zijn winkelwagen wenst te plaatsen.
    • Eens de inhoud van zijn winkelwagen definitief vastligt, volstaat het dat de klant klikt op de tab “bestellen” om naar het scherm te gaan met de leverings- en factureringsadressen.
    • De klant moet daarna zijn bestelling bevestigen met de tab “volgende”.
    • Na de algemene voorwaarden te hebben aanvaard moet de klant klikken op de tab “volgende”.
    • Tenslotte dient de klant de kiezen op welke wijze hij zijn bestelling wil betalen. Zolang de klant niet klikt op de tab voor de keuze van de betaalwijze om zijn bestelling te bevestigen, beschikt hij over de mogelijkheid om zijn bestelling te allen tijde te wijzigen of te corrigeren via de tab “vorige”.

top

Artikel 6: Prijzen

De prijzen die schriftelijk meegedeeld zullen worden, zijn uitgedrukt in euro (€), belastingen en accijnzen inbegrepen en exclusief de leveringskosten die ten laste blijven van de Klant, behoudens specifieke vermelding of voorwaarden.

The Owl Distillery behoudt zich het recht voor de prijzen die op de website voor on line verkoop http://shop.belgianwhisky.com vermeld zijn te wijzigen, maar verbindt er zich toe op elk moment de geldende tarieven toe te passen die werden bekend gemaakt aan de Klant op het ogenblik van zijn bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikels op deze datum

top

Artikel 7: Betaling

De koper dient de volledige prijs onmiddellijk te betalen bij de bestelling, ofwel via bankoverschrijving of via het beveiligde betalingsysteem OGONE.

top

Artikel 8: Levering

De levering is niet inbegrepen in de aankoop. De klant wordt uitgenodigd om zijn aankoop te komen afhalen wanneer zijn whisky de gekozen rijpheid verkregen zal hebben om gebotteld te worden.

top

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft The Owl Distillery eigenaar van de verkochte goederen tot aan de volledige betaling van de prijs en van de eventuele verwijlintresten en/of schadevergoeding.

top

Artikel 10: Weigering

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die vallen in het toepassingsveld van de wet van 14 juli 1991 gewijzigd door de wet van 25 mei 1999, heeft de klant het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder een boete te moeten betalen en zonder opgave van een reden, en dit binnen de 14 werkdagen vanaf de betaling.

top

Artikel 11: Bescherming van de persoonsgegevens en respect van het privé-leven

Louter door het feit van zijn in te schrijven op de website voor de on line verkoop http://shop.belgianwhisky.com, staat de klant The Owl Distillery uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking van zijn persoonsgegevens en deze te gebruiken voor het interne beheer van zijn onderneming. Onder “Intern beheer van haar onderneming” dient te worden begrepen: de klantenadministratie, het beheer van bestellingen, leveringen, facturering en diensten, de opvolging van de solvabiliteit, en de marketing en gepersonaliseerde reclame. Volgens de wet van 8 december 1992 met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt de Klant op ieder moment over een gratis recht op inzicht en rechtzetting van zijn gegevens op eenvoudige aanvraag vergezeld van zijn identiteitsbewijs.

De klant kan op elk moment schriftelijk aan The Owl Distillery vragen om zijn/haar opgeslagen persoonsgegevens te mogen inzien, corrigeren of verwijderen.

    • via e-mail naar shop@belgianwhisky.com
    • via de post: The Owl Distillery N.V., Rue Sainte-Anne 94 te 4460 Grâce-Hollogne, België.

Voor meer informatie wordt de Klant verzocht zich te richten tot het openbaar register dat bijgehouden wordt door de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In geval van schending van de wet van 8 december 1992 kan bij de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg beroep worden ingediend en kan de Klant het openbaar register van de verwerkingen bij de Commissie ter bescherming van de levenssfeer raadplegen.

top

Artikel 12: Intellectuele eigendom en auteursrechten

Alle elementen van de website The België Owl – The Owl Distillery (foto's, modellen, illustraties, afbeeldingen, geluidsbanden, teksten, logo's, merken...) die deel uitmaken van de website voor de on line verkoop http://shop.belgianwhisky.com zijn de exclusieve eigendom van The Owl Distillery en worden beschermd door het auteurs-, merken- of octrooirecht.

Het is iedereen verboden om integraal of gedeeltelijk, via eender welk procedé de hele of gedeeltelijke inhoud van de website te reproduceren, te publiceren, over te dragen, te wijzigen of te verkopen. Elke reproductie, verdeling, overdracht, wijziging of gebruik van deze elementen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke goedkeuring van The Owl Distillery, om welke reden ook, is verboden.

De gebruiker die beschikt over een eigen website en die op deze website een eenvoudige koppeling (hyperlink) wil plaatsen die rechtstreeks verwijst naar de openingspagina van de website voor de on line verkoop http://shop.belgianwhisky.com, moet daartoe The Owl Distillery uitdrukkelijk de schriftelijke toestemming vragen.

Anderzijds is elke hypertext-koppeling die verwijst naar de website voor de on line verkoop http://shop.belgianwhisky.com en met name gebruik maakt van de "framing"-, "deep-linking", "in-line linking" of elke andere "deep-linking"-techniek in ieder geval formeel verboden.

top

Artikel 13 : Aansprakelijkheid – Overmacht

The Owl Distillery kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade inherent aan het gebruik van het internet, met name een onderbreken van de service, een indringing door derden of de aanwezigheid van computervirussen.

The Owl Distillery kan enkel garanderen en bevestigen dat de informatie op de website voor de on line verkoop http://shop.belgianwhisky.com juist, volledig en actueel is.

De website voor de on line verkoop http://shop.belgianwhisky.com kan technische onnauwkeurigheden bevatten of andere fouten, The Owl Distillery garandeert niet dat deze gecorrigeerd zullen worden. De website voor de on line verkoop http://shop.belgianwhisky.com en de inhoud van deze website zijn weergegeven "in de bestaande toestand" en "afhankelijk van de beschikbaarheden".

Algemeen gezien kan de The Owl Distillery niet aansprakelijk worden gesteld voor elke tekortkoming aan haar contractuele verplichtingen in geval van overmacht of toeval, met inbegrip van, zonder dat deze lijst evenwel uitputtend is, volledige of gedeeltelijke storing of staking, met name van de postdiensten, de transport- en/of telecommunicatiemiddelen, brand, overstroming, natuurramp, interne of externe elektriciteitsstoring, en meer algemeen elke gebeurtenis buiten de wil om van The Owl Distillery die een goede uitvoering van de bestellingen en de werking van de website belet.

top

Artikel 14: Toepasbaar recht – Geschillen

Deze Algemene voorwaarden worden geregeld door de Belgische wet.

Mocht een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden van nul en generlei waarde zijn door een wijziging van de wetgeving of een reglementering of door een gerechtelijke beslissing, dan heeft dat in geen enkel geval invloed op de geldigheid en de naleving van de andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden.

In geval van een beginnende onenigheid verbinden de Klant en The Owl Distillery zich ertoe om vooraleer naar het gerecht te stappen een oplossing in der minne te zoeken. De Klant kan contact opnemen met de onderneming The Owl Distillery:

    • via e-mail naar shop@belgianwhisky.com
    • via de post: The Owl Distillery N.V., Rue Sainte-Anne 94 te 4460 Grâce-Hollogne, België.

Bij betwisting is enkel de rechtbank van Luik bevoegd.

top